طرح اتصال دو دیگ الکتریکی. نحوه اتصال و برپايي یک دیگ بخار برقی

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار مهلت است در عوض موعد تعيينشده ابزار را تخليه، سرد، گشوده و شستشو نمايد. جرم

read more
اهمیت کاربرد آب درون دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود دارا يا بهرهبردار مسئول است دربرابر موعد تعيينشده جهاز را تخليه، سرد، آزاد و شستشو نمايد. ذكور 11: باب محل خروج مولدهاي پنك

read more